Vyjádření LETIŠTĚ BRNO a.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno 24. února 2017

Společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. nepovažuje za vhodné komunikovat s vlastníkem letiště prostřednictvím médií. O svých stanoviscích k jednotlivým otázkám i otevřenosti k věcnému a konstruktivnímu jednání o konkrétních tématech vedení kraje opakovaně informovalo a věří, že v nejbližší době opět zasedne ke společnému jednání. Považuje však za nezbytné vyjasnit zásadní věcná fakta k níže uvedeným skutečnostem.

Záměr zrušení Jihomoravské rozvojové společnosti s.r.o.

V kontextu oznámení dopravce ze dne 23.2.2017 o navýšení počtu rotací linky Brno – Mnichov nerozumíme postupu ze strany kraje a nebyl s námi ani projednán, ačkoliv jsme 50% společník Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o. Navíc účast v této společnosti nám byla nabídnuta právě Jihomoravským krajem, a to za účelem společného postupu při rozvoji letecké dopravní dostupnosti regionu.

Prvním projektem Jihomoravské rozvojové společnosti s.r.o. mělo být právě síťové letecké spojení Brno – Mnichov. Provoz linky byl zahájen v listopadu 2015 za spolupráce LETIŠTĚ BRNO a.s. a leteckého dopravce bmi regional po jednání s krajem a městem, kteří tehdy připravenost k podpoře lince demonstrovali jak veřejnosti tak především přímo dopravci na základě usnesení samosprávných orgánů. Příslib účasti těchto veřejných subjektů byl nutným předpokladem pro jeho spuštění. LETIŠTĚ BRNO a.s. měla projekt investičně zajišťovat v počáteční fázi do doby, než bude záměr účasti kraje projednán a schválen Evropskou komisí. LETIŠTĚ BRNO a.s. tak umožnila spuštění leteckého síťového spojení Brno – Mnichov, které bylo a je ze strany regionu, města i podnikatelské sféry považováno za velmi žádoucí. Pozitivní stanovisko EK kraj obdržel začátkem října 2016, kdy Evropská komise schválila investice do provozu linky za předpokladu stejné účasti veřejných i soukromých investic. Financování linky však až dosud řešila pouze společnost LETIŠTĚ BRNO a.s. a jako soukromý investor již do dnešního dne investovala cca 60 mil. Kč. Od doručení souhlasného stanoviska EK je tedy na řadě s činěním příslušných kroků Jihomoravský kraj a město Brno. Naplnění příslibů, které učinili zástupci regionu před zahájením provozu vůči dopravci, je nyní rozhodující pro další trvání a případný rozvoj tohoto důležitého leteckého spojení. A dopravce již od listopadu očekává předložení dlouhodobé koncepce od regionu v souladu s ujištěními, které mu poskytl před zahájením linky. V tomto duchu také probíhala komunikace mezi vedením letiště a Jihomoravským krajem, která byla mediálně zcela dezinterpretována.

Nacházíme se nyní v situaci, kdy soukromá společnost z vlastních zdrojů dotuje zajištění dopravní obslužnosti regionu. Zajištění této služby veřejnosti spadá do kompetence regionů, které z dopravního spojení také nejvíce těží (rozvoj obchodu, služeb, turismu), a to bez ohledu na to, kdo letiště provozuje. Povinnost dotovat letecká spojení provozovateli letiště nevyplývá ani ze smlouvy o nájmu a provozování uzavřené s krajem, ani z pětiletých plánů či jiných dokumentů. Úkolem provozovatele letiště je zajistit jeho provoz, údržbu a rozvoj letiště a odpovídající technický i provozní servis dopravcům, cestujícím a dalším uživatelům.

Rozvoj leteckých spojení

Pokud jde o nabídky leteckých spojení, možnosti provozovatele letiště v této oblasti jsou značně omezené. Provozovatel letiště má obchodní zájem na každé nové lince a může dopravce motivovat svými incentivními programy, tedy formou určitých cenových zvýhodnění za poskytování služeb. Současný trend na leteckém trhu je však takový, že dopravci logicky létají do těch regionů, které dokážou naplnit jejich letadla, nebo alespoň zajistit podmínky pro pokrytí finančních nákladů jejich provozu, zejména v počáteční fázi. Musíme zdůraznit, že společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. se podařilo i bez podpory leteckých spojení ze strany regionu a města realizovat několik linek z Brna, některé z nich fungují již řadu let. V době, kdy společnost přebírala letiště do správy, z Brna neexistovalo ani jedno pravidelné letecké spojení. Všechny současné pravidelné linky jsou tedy výsledkem intenzivní práce a aktivit pouze týmu společnosti LETIŠTĚ Brno a.s. bez podpory veřejného sektoru. Za velký úspěch považujeme zejména to, že se společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. podařilo jako první v ČR navázat spolupráci s leteckou společností Ryanair.

Hospodaření, nájemní smlouva

Kritika ze strany kraje, co se týče hospodaření LETIŠTĚ BRNO a.s., či domnělá nedostatečná kontrola nad nakládáním s krajským majetkem je zcela neopodstatněná. Vedení LB dosud neobdrželo ze strany kraje ani příslušných kontrolních úřadů žádné podněty, veškeré účetní podklady má kraj k dispozici a auditované účetní závěrky jsou zveřejňovány. Veškeré investiční akce na rozvoj či údržbu areálu jsou schvalovány radou kraje a LETIŠTĚ BRNO spolupracuje s příslušnými odbory kraje. Tento postup stejně jako rozsah oprávnění společnosti o nakládání s najatým závodem (podnikem) je nastaven smlouvou. Z  pohledu společnosti nastavený smluvní vztah kraji zajišťuje dostatečnou kontrolu a informovanost. Vedení LETIŠTĚ BRNO a.s. tedy zásadně odmítá tvrzení, že nastavený smluvní vztah s krajem ohledně nájmu a provozování letiště je nefunkční a pro kraj nevýhodný.

Domníváme se, že výsledky naší práce mluví za vše. I přes minimální dotace ze strany kraje se nám podařilo za posledních 15 let téměř zdvojnásobit hodnotu spravovaného majetku a více než trojnásobně zvýšit provozní výkony letiště. Letiště funguje a rozvíjí se. I nezávislá ekonomická analýza konstatuje, že „smluvní model vzájemné spolupráce mezi Letištěm Brno a Jihomoravským krajem je plně funkční a přínosem pro všechny zainteresované strany. Po téměř 15 letech bezproblémového fungování letiště můžeme konstatovat, že ve srovnání s dalšími regionálními mezinárodními letišti provozovanými akciovými společnostmi vlastněnými kraji (Karlovy Vary, Ostrava), si brněnské letiště co do provozních i ekonomických výkonů stojí nejlépe.

Ze zvoleného způsobu komunikace kraje s provozovatelem letiště skrze média jsme značně rozpačití. Řada našich zejména zahraničních partnerů již upozorňuje na skutečnost, že neobjektivní forma prezentování informací a politizace a medializace může ve svém důsledku významně poškodit a v podstatě již poškozuje dobré jméno a dlouhodobé obchodní aktivity provozovatele letiště. Ve svém důsledku může vést také k poškození regionu jižní Moravy a znejistění zdejšího podnikatelského prostředí pro zahraniční investory. Například to, že vedení kraje v médiích hovoří o možnosti ukončení nájemní smlouvy a podmiňuje svůj souhlas s plánovanými rozvojovými projekty nebo účast na zachování či rozvoji leteckých spojení podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy, hraničí s překračováním zákona. Z hlediska právní jistoty v rámci dlouhodobého smluvního vztahu není možné, aby jedna strana bez vážného důvodu zásadním způsobem měnila podmínky smlouvy v průběhu trvání tohoto vztahu a bez jakéhokoliv věcného podložení tento vztah mediálně zpochybňovala. Je nezbytné zachovat kontinuitu právních vztahů a kroků kraje jako právního subjektu bez ohledu na měnící se vedení kraje. Považujeme za nutné o možné revizi smlouvy a zejména o důvodech této revize jednat u společného stolu.

Kontakt:
Kateřina Pichalová, tisková mluvčí, +420 720 973 312
katerina.pichalova@brno-airport.cz

search