BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA LETIŠTĚ BRNO a.s.

Zajištění bezpečného provozu letiště Brno-Tuřany pro jeho zaměstnance, zákazníky a kooperující partnery je jednou z hlavních priorit vedení společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s.

Vedení společnosti si je vědomo, že bezpečnost provozu je klíčem k její obchodní úspěšnosti. V souladu s tím si vedení společnosti klade za cíl poskytování služeb provozování letiště, poskytování služby řízení provozu na odbavovací ploše a s nimi souvisejících činností na letišti Brno-Tuřany takovým způsobem, aby:

 1. zabránilo leteckým nehodám, které by mohly vzniknout v důsledku činnosti společnosti,
 2. minimalizovalo výskyt leteckých incidentů a událostí,
 3. minimalizovalo výskyt havárií, incidentů a událostí v dalších oblastech své činnosti.

Vedení společnosti se zavazuje:

 1. zavést, udržovat, pravidelně vyhodnocovat a neustále vylepšovat svůj Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém řízení kvality leteckých dat a informací (QMS) a systém informační a kybernetické bezpečnosti (ISMS);
 2. stanovit a aktualizovat přijatelnou úroveň bezpečnosti (Acceptable Level of Safety - ALS) a přijímat efektivní opatření ve všech oblastech činnosti a na všech stupních řízení společnosti k jejímu dosažení a dalšímu zvyšování úrovně bezpečnosti provozu;
 3. stanovit a aktualizovat konkrétní cíle, ukazatele a úkoly k dosažení přijatelné úrovně bezpečnosti na každý rok a zajistit měření výkonnosti v oblasti bezpečnosti vzhledem ke stanoveným cílům;
 4. neustále identifikovat, analyzovat a přijímat efektivní preventivní opatření ve všech oblastech činnosti a na všech stupních řízení společnosti k minimalizaci stávajících i potencionálních nebezpečí na nejmenší možnou, rozumně dosažitelnou úroveň dle koncepce ALARP (As Low As Reasonably Practicable);
 5. shromažďovat a vyhodnocovat veškeré podněty týkající se bezpečnosti provozu a zavést a udržovat databázi bezpečnostních podnětů, událostí, incidentů a nehod;
 6. osobním přístupem k plnění svých povinností propagovat, rozvíjet a prohlubovat bezpečnostní povědomí a kulturu všech zaměstnanců společnosti;
 7. poskytovat dostatek finančních, materiálních a personálních zdrojů potřebných pro zajišťování přijatelné úrovně bezpečnosti provozu a snížení úrovně zjištěných rizik a v rámci finančních možností společnosti zavádět do praxe moderní informační technologie, programové vybavení a nejnovější technické poznatky a postupy, které mohou zásadním způsobem zvyšovat úroveň bezpečnosti;
 8. zajišťovat dodržování požadavků platné legislativy v oblasti bezpečnosti vykonávaných činností, a kde je to možné a vhodné, inovovat i nad rámec stanovených požadavků;
 9. jednoznačně stanovit a průběžně aktualizovat pravomoci, povinnosti a odpovědnosti všech pracovníků společnosti s ohledem na zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti provozu;
 10. podporovat takové chování, při kterém zaměstnanci na všech úrovních:
  1. řádně, svědomitě a s ohledem na zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti provádějí svěřené činnosti a úkoly dle standardních provozních postupů;
  2. aktivně napomáhají zlepšovat tyto postupy s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti vykonávaných činností;
  3. v případě zjištění akutního ohrožení bezpečnosti provedou veškerá možná opatření k zabránění vzniku incidentu nebo nehody, aniž by tím ohrozili zdraví, život nebo majetek svůj či ostatních osob;
  4. neprodleně podávají hlášení o:
   • incidentech, vážných incidentech a nehodách prostřednictvím Systému povinného hlášení,
   • jevech a událostech, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu prostřednictvím Systému dobrovolného a důvěrného hlášení,
   • výskytu zvěře nebo ptactva v areálu letiště;
 11. netolerovat takové chování, při kterém zaměstnanci na jakékoliv úrovni:
  1. nevykonávají svěřené činnosti a úkoly bezpečným způsobem a v souladu s platnou legislativou a standardními provozními postupy;
  2. svévolně, hrubým způsobem nebo úmyslnou nedbalostí porušují bezpečnostní předpisy a standardní provozní postupy;
  3. nevěnují pozornost bezpečnosti provozu a nenahlašují události, které by mohly mít vliv na úroveň bezpečnosti;
  4. požijí před nebo při výkonu funkce zakázané látky;
 12. vytvářet takovou firemní kulturu a činit taková opatření, která povedou k otevřené diskusi pracovníků o otázkách bezpečnosti s vedením společnosti; Každý zaměstnanec společnosti se může v otázkách bezpečnosti kdykoliv obrátit na Manažera bezpečnosti;
 13. udržovat a pravidelně vyhodnocovat v rámci SMS Důvěrný ohlašovací systém pro oblast bezpečnosti. Všem zaměstnancům, kteří oznámí bezpečnostní událost, je zaručena anonymita a nebude proti nim vedeno pracovně-právní řízení. Tento postup nebude uplatňován pouze v případech, kdy zaměstnanec zapříčiní bezpečnostní událost z důvodů uvedených v bodě 11. a. - d.;
 14. vyžadovat a kontrolovat u uživatelů letiště, externích dodavatelů služeb nebo produktů a kooperujících partnerů, jejichž činnosti mohou mít vliv na bezpečnost, aby dodržovali požadované standardy bezpečnosti;
 15. rozšiřovat informace a zkušenosti z oblasti bezpečnosti a závěry z šetření nehod, incidentů a událostí týkající se bezpečnosti zaměstnancům;
 16. zajišťovat výcvik a školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti týkající se jejich pracovních povinností a výcvik či školení v oblasti SMS za účelem zvyšování jejich odbornosti.

V Brně-Tuřanech dne 25.1.2024

search